5 Rukun Islam

5 Rukun Islam

5 rukun Islam memegang peranan penting untuk menentukan kokoh atau tidaknya keislaman seseorang. Ibarat pondasi sebuah bangunan, bila kuat dan kokoh, maka segala aktivitas yang dijalankan di dalamnya pun akan berjalan optimal. Merupakan hal yang paling dasar bagi muslim untuk melaksanakan perintah Allah Swt seperti mendirikan shalat fardhu, menutup aurat, mencerminkan akhlak mulia, menghormati kedua orang tua, meninggalkan larangan-laranganNya dan lain sebagainya.

5 rukun Islam merupakan pondasi keimanan bagi seorang muslim. Setiap muslim yang beriman, berkewajiban menjalankannya, yang terdiri dari syahadat, shalat, puasa, zakat dan haji. Kelima tindakan tersebut merupakan salah satu tanda yang membedakan agama Islam dengan agama lain. Maka sangat tepat jika rukun-rukun harus dijalani sepanjang hari, semata-mata karena perintah Allah.

5 Rukun Islam

5 Rukun Islam

Selain sebagai pondasi keimanan seorang muslim, rukun Islam juga sebagai pengontrol prilaku kaum muslimin dalam menjalani kehidupan di dunia. Manusia tak luput dari kesalahan yang menyebabkan noda dosa. Baik terhadap Sang Pencipta maupun antar sesama. Kesalahan tidak akan berlarut-larut atau berkelanjutan seandainya dasarnya selalu diingat dan diamalkan. Berikut adalah penjelasan 5 rukun Islam:

1. Rukun Islam Pertama, Syahadat
Syahadat merupakan rukun Islam paling pertama. Sehingga membaca dua kalimat syahadat merupakan syarat utama apabila seseorang akan memasuki agama Islam. Merupakan pengakuan kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang berhak disembah dan Rasulullah Muhammad Saw sebagai rasul dan nabi terakhir di muka bumi. Beliau SAW diutus menyampaikan ayat Al-Quran dan hadist sebagai pedoman hidup umat muslim di seluruh dunia, mulai dari zaman beliau hidup sampai akhir dunia nanti. Kalimat syahadat tersebut adalah: “Assyadu’ala Ila Ha Ilallah Wa Assyadu’anna Muhammadarosulullah.”

ا شهد أن لا إله إلا الله و اشهد أن محمدا ر سو ل الله

Artinya: Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.

Mengucapkan 2 kalimat syahadat harus dilandasi iman, ilmu dan amal. Sebagai konsekuensi dari ucapan tersebut, seorang yang mengaku Muslin harus mengingkari sesembahan lain selain Allah dan hanya mengabdi kepada-Nya. Dan juga mengikuti perintah Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud ketaatan dan kecintaan kepada Allah Swt.

Dengan meyakini Allah sebagai Tuhan, seseorang akan menanamkan pada dirinya sendiri untuk selalu berlindung kepada-Nya, mematuhi perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya. Dan dengan meyakini Nabi Muhammad Saw. sebagai rasul-Nya, seseorang akan mampu berkomitmen untuk meneladani sikap dan perilaku mulia Nabi Muhammad Saw.

2 kalimat syahadat sebagai rukun atau pondasi seorang Muslim dari kegiatan syirik dan musyrik. Inti kalimat syahadat yang pertama adalah meyakini bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Dengan memaknainya, seseorang dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menduakan Allah. Merupakan inti dari firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Kalimat syahadat mengintisarikan ajaran Al-Quran mengenai keesaan Tuhan. Termasuk meyakini kebesaran-Nya dan fakta bahwa tidak ada yang mampu menandingi-Nya.

2. Rukun Islam Kedua, Shalat
Rukun Islam kedua yang harus dipenuhi umat muslim di seluruh dunia tanpa terkecuali adalah menunaikan salat. Shalat adalah ibadah inti dalam ajaran Islam. Shalat mencerminkan sikap hormat dan memuja kepada Allah. Shalat wajib yang setiap hari harus dilaksanakan ada lima waktu, yaitu:

 1. Shalat Subuh sebanyak dua rakaat.
 2. Dzuhur sebanyak empat rakaat.
 3. Ashar sebanyak empat rakaat.
 4. Maghrib sebanyak tiga rakaat.
 5. Isya’ sebanyak empat rakaat.

Kaum Muslimin berkewajiban melaksanakan shalat sebanyak 17 rakaat, dilakukan pada waktu siang dan malam hari. Awalnya rukun Islam kedua ini diperintahkan Allah untuk menjalankan shalat 50 waktu sehari semalam. Namun, karena cinta Rasulullah kepada umatnya, maka beliau memohon agar kewajiban shalat tersebut dipangkas menjadi 5 waktu saja.

Selain sebagai dasar agama Islam yang kedua, shalat wajib 5 waktu juga merupakan tiang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti ia telah memperkokoh Islam. Namun, barang siapa melalaikan shalat berarti dia telah merobohkan agama. Dalam hadis riwayat Thabrani, dikatakan pula, salat sebagai amal perbuatan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat.

3. Rukun Islam Ketiga, Puasa
Puasa merupakan rukun Islam ketiga yang mewajibkan umat-Nya untuk menahan lapar, haus, dan segala hawa nafsu seperti kemarahan dan birahi. Puasa wajib dilakukan setiap bulan Ramadhan. Selain puasa, dalam bulan yang penuh berkah tersebut umat Islam menjalankan ibadah sunnah shalat tarawih juga.

Ibadah puasa dilakukan pada siang hari, tata caranya adalah sebagai berikut:
-Berniat puasa di malam haru sebelum terbit fajar.
-Makan sahur dan mengakhiri makan dan minum apapun sebelum terbit fajar.
-Menahan lapar, haus, dan nafsu lainnya selama terbit fajar sampai tenggelamnya matahari di waktu Maghrib.
-Berbuka di waktu maghrib atau saat matahari telah tenggelam.

4. Rukun Islam Keempat, Zakat
Zakat adalah kewajiban mutlak bagi seluruh umat muslim. Zakat fitrah dikeluarkan setiap tahun sekali sebelum hari raya Idul Fitri. Jumlah yang harus dibayarkan setara dengan 2,5 kg beras atau uang yang sepadan dengan bahan pokok makanan kita. Dalam rukun Islam mengenai zakat, ada pula kewajiban membayarkan zakat maal yang terdiri dari zakat emas, properti, pertanian, perdagangan dan seluruh harta yang dimiliki oleh seseorang apabila telah mencapai nisab.

Dalam Islam, zakat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni zakat fitrah dan zakat maal atau zakat harta. Adapun orang-orang atau golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut.

 1. Fakir, adalah orang-orang atau golongan yang tidak memiliki apa-apa sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup pun mereka tak mampu.
 2. Miskin, adalah orang-orang atau golongan yang memiliki harta, namun jika digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari harta tersebut tidak cukup.
 3. Amil, adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat.
 4. Mu’allaf, adalah orang-orang atau golongan yang baru memeluk agama Islam danmasih membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan agama barunya
 5. Hamba sahaya, adalah orang-orang atau golongan yang dijadikan budak, namun memeiliki keinginan untuk memerdekakan diri.
 6. Gharim, adalah orang-orang atau golongan yang memiliki hutang untuk digunakan dalam hal yang halal atau berhutang untuk kebaikan, namun tidak mampu untuk melunasinya.
 7. Fisabilillah, adalah orang-orang atau golongan yang berjuang di jalan Allah.
 8. Ibnu Sabil, adalah orang-orang yang tengah melakukan perjalanan, namun kehabisan biaya di perjalanan.

Nisabnya yaitu setelah harta tersebut dimiliki dalam waktu sama dengan atau lebih dari satu tahun hijriyah. Wajib dikeluarkan zakatnya apabila harta yang mengendap tersebut telah mencapai jumlah sama dengan atau lebih dari 70 gram emas. Rukun Islam ini mengajarkan umat muslim untuk selalu bersedekah dan peduli sesama.

5. Rukun Islam Kelima, Haji (Bagi yang Mampu)
Rukun yang terakhir adalah melakukan ibadah haji ke tanah suci bagi yang mampu. Karena memang naik haji, tidak semua orang mampu melakukannya. Di samping tempat pelaksanaannya yang jauh bagi penduduk di negara-negara di luar Arab Saudi, biayanyapun terhitung tinggi untuk kalangan tidak mampu. Umat Islam dari seluruh dunia melaksanakan ibadah haji pada bulan yang telah ditentukan sehingga pada waktu yang sama dan di tempat yang sama pula berkumpul seluruh ras umat manusia. Ibadah tahunan tersebut sangat menakjubkan bagi sebuah peristiwa yang dilakukan secara massal oleh berjuta-juta manusia.

Kewajiban melaksanakan rukun yang terakhir adalah bagi mereka yang mampu, baik secara rohani maupun ekonomi. Jelas tergambar bahwa Islam bukan agama yang mengekang dan memaksa. Allah meridai sejauh mana kemampuan umat-Nya.

Itulah postingan tentang 5 rukun Islam yang wajib diketahui dan diamalkan oleh umat Muslim laki-laki dan perempuan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *